Учеба ни почем: Студенческий сайт
Учителя курят

Форми та загальні передумови реорганізації

У результаті корпоративної реструктуризації (реорганізації) змінюється правовий статус юридичної особи. За формальними ознаками розглядають три види реорганізації:

1) спрямовану на укрупнення підприємства (злиття, приєднання, поглинання);

2) спрямовану на подрібнення підприємства (поділ, виділення);

3) без змін розмірів підприємства (перетворення).

У разі реорганізації підприємства слід враховувати такі зако­нодавчі передумови та вимоги:

· порядок державної реєстрації (перереєстрації) та ліквідації суб’єктів господарювання;

· вимоги антимонопольного законодавства (частка ринку не більше 35%);

· вимоги щодо захисту інтересів кредиторів підприємства, його власників, персоналу тощо;

· порядок емісії акцій (у разі реорганізації акціонерного това­риства);

· можливі екологічні, демографічні та інші наслідки локально­го масштабу.

Реорганізація підприємств, які мають кредиторську заборгованість проводиться з додержанням вимог щодо переведен­ня боргу:

а) переведення (перерахування) боржником свого боргу на іншу особу допускається лише за згодою кредитора;

б) новий боржник вправі висувати проти вимоги кредитора всі заперечення, які грунтуються на відносинах між кредитором і первісним боржником;

в) порука та застава з боку третьої особи припиняються з переведенням (перерахуванням) боргу, якщо поручитель або заставодавець не виявив згоди відповідати за нового боржника;

г) поступлення вимоги та переведення боргу, що грунтуються на угоді, укладеній у письмовій формі, мають бути здійснені також у письмовій формі.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку за­твердила Положення про порядок реєстрації випуску акцій і інформації про їх емісію при реорганізації акціонерного товарист­ва. Воно регламентує послідовність дій господарського товарист­ва в разі реорганізації, що відбувається за участю хоча б одного АТ або хоча б одне АТ створюється в результаті реорганізації.

Реорганізація підприємства, яка може при­звести до екологічних, демографічних та інших негативних наслідків, що торкаються інтересів населення певної тери­торії, має бути погоджена з відповідною радою народних де­путатів.

Карта сайта
00899927.html
00899937.html
00899947.html
00899957.html
00899967.html
00899977.html
00899987.html
00899997.html